Udział w konferencjach:
2014  Ideatorium, Gdańsk, referat Dydaktyka akademicka w obliczu kultury nadmiaru
2014  Uniwersytet Wirtualny 2014, Warszawa, referat Emocjonalna ocena tekstu poddanego grywalizacji
2013  Uniwersytet Wirtualny 2013, Warszawa, referat Mit humanisty w kontekście odbiorcy treści zdalnych
2013  IX międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Kulturotwórcza funkcja gier” nt.  „Gry stosowane i gamifikacja, Poznań, referat Dydaktyczne
aspekty projektowania gier
2013  Edukacja Przygodą, Warszawa, maj 2013: Referat M. Słomczyński, J. Szymańska, Projekt systemu gier miejskich wykorzystujących technologie
mobilne.
2012 IADIS E-learning International Conference, Lizbona, lipiec 2012. Referat: D. Sidor, M. Słomczyński, T.  Rybicki, Preventing e-learning failures with
Spector - Moodle activity monitoring tool
2012 Uniwersytet Wirtualny 2012”, Referat: Słomczyński, D. Sidor, M., T.  Rybicki, Zapobieganie niepowodzeniom edukacyjnym w e-nauczaniu:
wykorzystanie narzędzia spec tor, Warszawa 2012.
2011 VIII Konferencja „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym”, Kraków, 17 listopada 2011, uczestnictwo.
2011 Niepowodzenia edukacyjne w kształceniu zdalnym (prelegent: Maciej Słomczyński, Dorota Sidor) w ramach konferencji „Uniwersytet Wirtualny
2011", Warszawa 2011.
2011 Aprobata kształcenia na odległość a ukierunkowanie na cele osób uczących się (prelegent: Maciej Słomczyński) w ramach konferencji „Rozwój e-
edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym 2011”, Kraków 2011.
2011 Gra kooperacyjna jako narzędzie tworzenia trwałych relacji w grupie i rozwijania kompetencji społecznych  (prelegent: Maciej Słomczyński) w
ramach konferencji „Kultura zabawy w zmieniającym się świecie”, Kraków 2011.
2010 Technologie Informacyjne w Warsztacie Nauczyciela i prezentacja artykułu: Czy kształcenie zdalne potrzebuje nowej dydaktyki?
2010 Udział w międzynarodowej konferencji Board Game Studies Colloquium w Paryżu
2009 Uniwersytet Wirtualny 2009 i prezentacja artykułu: Organizacja procesu uczenia się w kształceniu zdalnym - obserwacja statystyczna
2008 Kształcenie na odległość w teorii i praktyce i prezentacja artykułu: Wychowawcze aspekty sztuki współczesnej w kształceniu na odległość
2007 Uniwersytet Wirtualny 2007 i prezentacja artykułu: Motywacja i samookreślenie się a nauczanie zdalne
2006 Dydaktyka Informatyki i Informatyka Dydaktyki i prezentacja artykułu: Zwiększanie kompetencji zawodowych studentów poprzez e-learning: modne
hasło czy realna potrzeba?
2005 Edukacja XXI wieku i prezentacja artykułu: ECDL jako sposób na zwiększenie kompetencji zawodowych
2004 PCH Budapeszt 2004 i prezentacja artykułu: Possible Applications of Fractal Analysis Supporting Medical Diagnosis
2004 NDES Lizbona 2004 i prezentacja artykułu: Application of Fractals in Monitoring Of The Electrocardiogram
2003 ECCTD 2003 i prezentacja artykułów: Fractal-Aided Monitoring of the Electrocardiogram, Fractal-Aided Analysis of Eyeground Images
2003 NDES Scoul 2004 i prezentacja artykułu: Application of Fractals in Monitoring Of The Electrocardiogram
2002 PCH Warszawa 2002 i prezentacja artykułów: Application of fractal analysis in diagnosing medical images.